Gói hàng của tôi đang bị hải quan giữ lại

Việc thông quan hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, cũng
như bất kỳ sự chậm trễ nào xảy ra do hoạt động kiểm tra của cơ quan hải
quan.

Vì chỉ người nhận kiện hàng mới có thể đưa ra yêu cầu cho cơ quan hải
quan tại địa phương đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào liên quan đến quá
trình và ngày đến hạn gửi hàng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực
tiếp với họ thông qua số tham chiếu theo dõi đơn hàng được cung cấp
trong email xác nhận gửi hàng của bạn.