สามารถเปลี่ยนยอดในใบแจ้งหนี้ของฉันได้หรือไม่

เราแก้ไขข้อมูลในใบแจ้งหนี้ไม่ได้

กฎหมายกำหนดว่าใบแจ้งหนี้ทางการค้าและเอกสารตัวจริงทุกฉบับจะต้องระบุรายละเอียดคำสั่งซื้อ รวมถึงราคาให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย