Công ty có thể thay đổi số tiền trên hóa đơn của tôi không?

Chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hóa đơn.

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải ghi rõ thông tin đầy đủ và chính xác về đơn hàng bao gồm giá cả trên tất cả hóa đơn thương mại và các chứng từ chính thức.