Tôi đã bị tính phí hai lần cho đơn hàng của mình

Hệ thống của chúng tôi chỉ cho phép một lần thanh toán cho mỗi đơn hàng, vì vậy bạn không có khả năng bị tính phí hai lần cho cùng một đơn hàng.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể đã nhận một đơn hàng bị trùng lặp.

Vui lòng gửi cho chúng tôi số đơn hàng để chúng tôi có thể kiểm tra thêm.