Tôi có thể thêm mặt hàng cho đơn hàng không?

Chúng tôi không thể thay đổi đơn hàng khi hệ thống đã xử lý những đơn hàng này.

Rất tiếc, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể thêm mặt hàng vào đơn hàng của bạn.

Nếu bạn muốn mua thêm mặt hàng, vui lòng đặt đơn hàng mới.